Dongeng Asal Mula Kota Cianjur Perlu Dikaji Ulang

Beberapa waktu belakangan ini saya mencoba mencari tulisan tentang dongeng asal muasa terjadinya kota cianjur yang katanya mirip dengan dongeng di daerah lainnya. Terlepas dari kisah dan bukti kesejarahan yang terdapat dalam sebuah dongeng, namun tetap saja dongeng harus memiliki unsusr rasional yang bisa diterima sesuai dengan kondisi lingkungan dan alam di sekitarnya. Dari beberapa...

Nyipta Nu Enya

Nyipta Nu Enya Barasat! Burinyay! lir gelap ngampar na peuting ieu. Lemah eundeur lir geterna kahariwang Karasa héabna seuneu nu ngaléntab dada kula. Kecap-kecap ngaguruh atra karasa, kecap nu jadi jejer hirup walatra Kedal sakecap wawakil diri Merdéka! Gening… Eundeurna lemah ieu, héabna seuneu ieu teu cukup keur ngajurung nangtung, teu wasa keur medar sila...

Ciremai

Ciremai Gurat carita ti Nagri Talaga Manggung diimpleng, dilebah-lebah, horéng da geus kitu kuduna, kiwari lain bihari lain mangsa lain pangeusi karaton sisilih beton tapi ngan hiji nu jadi saksi ti bi hari tug ka kiwari Ciremai nyamunikeun carita guareun seuweu siwi Nyi Rambut Kasih Cigugur, 13 Mei 2010

Halimun Tineung

Halimun Tineung Cahyaning Cahya sumorot ka nu dicipta, Halimun nyimbutan katineung kuring jeung anjeun, lalakon Dayang Sumbi di Bumi Siliwangi. mangkakna sinarning alam ngahibaran pangeusina, sangkan misukur ka Nu Nyiptana Halimun lingsir ti penclut pasir harepan némbongkeun jatining cicipta Nu Kawasa nyelecep kana rasa, a t r a . . . . . . ....

Komunitas Wikipedia Ngaraksa Basa Sunda

Wikimedia Indonesia gawé bareng jeung Pusat Studi Sunda ngagelar acara pangumuman jeung pamasrahan hadiah pikeun tilu urang pinunjul sayembara nulis artikel di Wikipédia. Wikimedia Indonesia (www.wikimedia.or.id) nyaéta pakumpulan (asosiasi) indepénden anu diadegkeun jeung didanaan sorangan ku sukarélawan Indonésia. Ieu asosiasi téh diadegkeun pikeun ngarojong upaya-upaya nyadiakeun jeung nyebarkeun matéri-matéri pangaweruh nu sumberna nembrak dina basa...

Rarangkén Kecap Basa Sunda Buhun

ku Ilham Nurwansah (dimuat dina Pasundan Nomor 4, Desember 2015) RARANGKÉN kecap dina basa Sunda buhun téh can réa ditalungtik kalawan gemet. Ieu widang téh penting digarap pikeun mikanyaho kamekaran basa Sunda ti mangsa ka mangsa. Sanajan can réa, tapi sababaraha panalungtikan nu kungsi dilakukeun pikeun widang ieu kawilang penting minangka panaratas. Taun 1990  Fatimah...