Waditra Awi Jaman Sunda Kuna

Awi téh bahan alami nu raket patalina jeung hirup kumbuh sapopoé urang Sunda. Dina mangsa kira-kira abad ka-14 nepi ka-16 M, urang Sunda geus mikawanoh rupa-rupa awi. Nyatana kaunggel dina catetan teks-teks Sunda kuna. Sawatara ngaran awi nu kacatet téh di antarana awi gombong, nyowana (Bujangga Manik), tamiang (Warugan Lemah, Bujangga Manik), bitung (Carita Ratu...

Buku Pangajaran: Rancagé Diajar Basa Sunda

Rancagé Diajar Basa Sunda téh buku wedalan penerbit Dunia Pustaka Jaya, dumasar kana Kurikulum 2013 Révisi 2017 pikeun taun pangajaran 2017-2018. Sakabéhna aya 12 jilid, nu ngawengku 6 jilid pikeun murid SD/MI, 3 jilid pikeun SMP/MTs., jeung 3 jilid deui pikeun SMA/SMK/MA/MAK. Ari kuring, ilubiung nulis matéri pikeun buku SMA, ti kelas X (sapuluh), XI...

Carék Paranusa

Carék paranusa téh ku Saléh Dasasmita spk. (1987) mah dihartikeun minangka “basa nagara-nagara séjén”. Ieu istilah kapanggih dina naskah Sanghyang Siksa Kandang Karesian (SSKK). Di dinya antarana disebutkeun kieu: “Lamun dék nyaho di carék panusa ma: carék Cina, Keling, Parasi, Mesir, Samudra, Banggala, Makasar, Pahang, … Sakampung, Cempa, Baluk, Jawa; sing sawatek paranusa ma sang...

Gangsa

(dimuat na rubrik “Kalam” Pikiran Rakyat, 25 September 2017 ) Gangsa téh asalna tina basa Sanskerta kamsya, hartina logam parunggu (campuran tambaga jeung timah bodas). Cék Coolsma (1913) mah kecap gangsa téh “een soort brons of klokken-metaal, klokkensptys émen maakt er bekkens van; vandaarook [bekken (om op te slaan)] (sarupa locéng logam parunggu, mangrupa locéng...

“Aing” dina Basa Sunda Kuna

Ku Ilham Nurwansah (dimuat dina Manglé édisi 2641) Basa Sunda kuna téh sanajan geus teu dipaké, tapi tapakna masih kénéh nyampak dina basa Sunda kiwari. Umumna kapanggih dina basa dialék atawa basa wewengkon, cara dina dialék Banten (Baduy), Priangan, jeung dialék Cirebon. Sakumaha anu disebutkeun ku J. Noorduyn jeung A. Teuw (Tiga Pesona Sunda Kuna,...

Kawih Katanian

dimuat dina Pikiran Rakyat rubrik “Kalam”, 22 Agustus 2016 Mitologi paré horéng geus heubeul ayana di urang. Keun nu holna tina tradisi lisan, ieu waé tina tradisi tulisan méh teu kawadahan. Nu amtak ahéng mah din anaskah Sunda kuna gé kapanggih. Geura aya naskah anu keur dihanca bari asalna tina koléksi kabuyutan Ciburuy. (CB.125.1.24). Téksna...