Buku Pangajaran: Rancagé Diajar Basa Sunda

Rancagé Diajar Basa Sunda téh buku wedalan penerbit Dunia Pustaka Jaya, dumasar kana Kurikulum 2013 Révisi 2017 pikeun taun pangajaran 2017-2018. Sakabéhna aya 12 jilid, nu ngawengku 6 jilid pikeun murid SD/MI, 3 jilid pikeun SMP/MTs., jeung 3 jilid deui pikeun SMA/SMK/MA/MAK. Ari kuring, ilubiung nulis matéri pikeun buku SMA, ti kelas X (sapuluh), XI...